Obchodní podmínky BAYAYA s.r.o. – prodej zboží

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností BAYAYA s.r.o., se sídlem Myslotínská 1786, Pelhřimov, PSČ 393 01, IČ 09166947, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 29917 (dále jen „prodávající“) jako prodávajícím a zákazníkem prodávajícího (dále jen „kupující“) jako kupujícím při prodeji zboží na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“). Kupní smlouvou se rozumí odsouhlasení objednávky – specifikace zboží a její potvrzení úhradou zálohové faktury. V případě složitých instalací je nutné i potvrzení „Protokolu o obhlídce místa a přístupu k místu instalace”.

1.2 Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu s prodávajícím, je spotřebitelem ve smyslu § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3 V obchodních podmínkách mají použité výrazy význam definovaný ve smlouvě.

1.4 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

2. Dodání zboží

2.1. Zboží se ze strany prodávajícího považuje za dodané, pokud je zboží nainstalováno na místě, určeném kupujícím v oběma stranami potvrzeném dokumentu “Protokol o obhlídce místa a přístupu k místu instalace”.

2.2 Ve specifických případech se zboží považuje za dodané, pokud je zboží dodáno zákazníkovi na kraj pozemku, uvedeného jako místo plánované instalace v potvrzeném dokumentu “Protokol o obhlídce místa a přístupu k místu instalace”. A to za podmínky, že povětrnostní situace a stav pozemku pro instalaci neodpovídá výše uvedenému “Protokolu o obhlídce místa a přístupu k místu instalace”. V takovém případě se zboží považuje za dodané a výrobce nenese odpovědnost za instalaci na místě, uvedeném v Protokolu.

2.3 Ve specifických případech může smlouva stanovit, že dopravu zboží a instalaci zajišťuje kupující. Stanoví-li smlouva, že dopravu zboží zajišťuje kupující, uskutečňuje se dodání zboží dle dodací parity FCA Incoterms 2010. Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu na předem sjednaném místě.

3. Čas plnění

3.1 Prodávající odevzdá kupujícímu zboží ve lhůtě stanovené v závazné objednávce, jinak ve lhůtě do 90 dnů od uzavření závazné objednávky. Uvedená lhůta je určena ve prospěch prodávajícího, tedy kupující nemůže předčasně požadovat odevzdání zboží, ale prodávající může zboží předčasně odevzdat.

3.2 Lhůta pro odevzdání zboží se prodlužuje o přiměřenou dobu v případě, že brání prodávajícímu ve splnění povinnosti
(a) mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, nebo

(b) prodlení kupujícího se splněním jeho povinnosti (např. prodlení se zaplacením zálohy, prodlení s přípravou pozemku pro umístění zboží).

3.3 V případě, že prodávající nemůže ze závažných důvodů splnit svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu v dohodnuté době, oznámí to kupujícímu bez zbytečného odkladu.

3.4 V případě, že prodávající nemůže ze závažných důvodů splnit svou povinnost dodat zboží z důvodu neplnění podmínek, uvedených v “Protokolu o obhlídce místa a přístupu k místu instalace” na straně kupujícího, považuje se za čas splnění lhůty termín navržené expedice zboží. Jakákoli zdržení zaviněná na straně kupujícího odpovídají bodu 6.4 o nárocích prodávajícího na úhradu penále za prodlení na straně kupujícího.

4. Kupní cena
4.1 Cena v nabídce i závazné objednávce je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen

„DPH“).

4.2 DPH bude připočtena k ceně v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V závazné objednávce bude uvedena též výše sazby DPH platná ke dni návrhu objednávky a ke dni uzavření smlouvy.

4.3 Cena nezahrnuje náklady dopravy a instalaci zboží. Náklady dopravy a náklady na instalaci zboží jsou v objednávce uvedeny samostatně vedle ceny zboží.

4.4 V případě, že Kupující uhradí cenu zboží osvobozenou od DPH a předpoklady pro osvobození od DPH nejsou z důvodů na straně Kupujícího splněny, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu rozdíl mezi cenou bez DPH a cenou s DPH a Kupující je povinen zjištěný rozdíl Prodávajícímu uhradit.

4.5 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu skutečnost, že se (i) stal plátcem DPH na území EU nebo (ii), že přestal být plátce DPH na území EU, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této skutečnosti došlo. Kupující odpovídá za újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti prodávajícímu.

4.6 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu platné DIČ a zajistit jeho platnost k datu expedice zboží, V případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 21 % z ceny dodávaného zboží.

4.7 V případě, že se prodávajícímu zvedne cena vstupů v době od uhrazení zálohy do dodání posedu o více jak 10%, je oprávněn o tyto vícenáklady zvýšit cenu kupujícímu. Kupující je oprávněn na základě tohoto navýšení odstoupit od smlouvy a požadovat plné vrácení všech záloh do 30 dnů.

5. Platební podmínky
5.1 Veškeré platby se uskutečňují převodem na účet.

5.2 Cenu uhradí kupující na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to do data splatnosti uvedeného na faktuře, jinak do 7 dnů od jejího doručení.

5.3 Byla-li ve smlouvě sjednána záloha, je splatná do data uvedeného na zálohové faktuře, jinak do 10 dnů od jejího doručení. Záloha bude zúčtována oproti celkové ceně.

5.4 Cena na faktuře je uvedena se zohledněním veškerých případných slev nebo navýšení na základě bodu č. 4.7 těchto obchodních podmínek.

5.5 Do úhrady kupní ceny v plné výši není Prodávající povinen odevzdat zboží kupujícímu.

5.6 Objednávka se uzavírá zaplacením zálohové faktury ve výši 70%. Zúčtovací faktura s doplatkem 30% a zohledněním případných více prací nebo méně prací dle proběhlé instalace a vybraných doplňků kupujícím. 

5.7 Objednávkou je možné sjednat individuální platební podmínky. Nicméně její uzavření je vždy podmíněné úhradou první zálohové faktury.

5.8 Na uhrazené zálohové faktury je v daném měsíci vystaven daňový doklad potvrzující úhradu a umožňující uplatnění odpočtu DPH v případě nákupu zboží plátcem.

6. Převzetí zboží

6.1 Kupující je povinen převzít zboží na základě oznámení o instalaci, tedy o připravenosti zboží k převzetí.

6.2 Kupující je povinen potvrdit Prodávajícímu převzetí zboží na připravený formulář předávacího protokolu.

6.3 Nepřevezme-li Kupující zboží, o jehož připravenosti k převzetí byl vyzván, po dobu delší než 14 dnů od takového oznámení, vzniká prodávajícímu právo zboží bez jakéhokoliv předchozího upozornění vhodným způsobem odinstalovat a prodat na účet kupujícího.

6.4 V případě, že kupující nezajistí podmínky pro instalaci zboží na sjednaném místě dodání, a nepotvrdí termín instalace, je toto období vedeno jako doba prodlení s převzetím zboží. Za tuto dobu prodlení s převzetím zboží je kupující k výzvě prodávajícího povinen uhradit prodávajícímu náklady úschovy zboží ve výši 1200 Kč za 1 den úschovy. Náklady úschovy jsou splatné do 7 dnů od doručení výzvy k jejich zaplacení kupujícímu.

6.5 V případě, že kupující nezajistí podmínky pro instalaci zboží na sjednaném místě, uvedené v příloze smlouvy jako “Protokol o obhlídce místa a přístupu k místu instalace”, i přes souhlas a  termínu dopravy a instalace kupujícím, a z důvodu že instalace neproběhne z důvodu nedodržení podmínek vůči výše uvedenému Protokolu, považuje se zboží za nepřevzaté. Prodávající má nárok na okamžité odstoupení od smlouvy s náhradou nákladů, vzniklých dopravou zboží do místa instalace a zpět do místa nakládky. 

6.6. Prodávající si vyhrazuje právo odložit instalaci pro nepřízeň počasí. Vzhledem k často složitým místům a manipulaci s těžkou technikou může být nutné pro úspěšné umístění posedu vyčkat na suché podloží. 

7. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

7.1. Nestanoví li smlouva jinak, kupující nabývá vlastnické právo ke zboží v okamžiku plné úhrady zboží prodávajícímu na základě vystavené faktury, dodáním zboží na místo pro instalaci, a

instalací zboží prodávajícím na místě uvedeném v “Protokolu o obhlídce místa a přístupu k místu instalace”.

7.2. Přechod nebezpečí škody na zboží na kupujícího nastává okamžikem instalace zboží dodavatelem na místě uvedeném v “Protokolu o obhlídce místa a přístupu k místu instalace” a potvrzením dodacího listu kupujícím.

7.3 Přechod nebezpečí škody na zboží na kupujícího nastává v okamžiku předání zboží dopravci. V případě, že předání zboží bude probíhat podle bodu 2.3 těchto obchodních podmínek, přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího. Nastává v okamžiku předání zboží dopravci.

8. Práva z vadného plnění

8.1 Není-li dále stanoveno jinak, řídí se práva z vadného plnění občanským zákoníkem.

8.2 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

8.3 Kupující bere na vědomí, že části zboží jsou tesařskými, truhlářskými a zámečnickými výrobky, které jsou jedinečným produktem, u něhož není s ohledem na specifický způsob jeho výroby možné, aby jeho vzhled, barva, složení a tvar přesně odpovídaly dohodnutému popisu zboží dle katalogu nebo vzorku předložených kupujícímu. Odchylky odevzdaného zboží od zboží dohodnutého, dané specifičností charakteru jeho výroby, nejsou vadou zboží.

8.4 Ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání zboží funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem pro odmítnutí zboží kupujícím.

8.5 U zboží prodaného za nižší cenu se práva z vadného plnění nevztahují na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

8.6 Práva z vadného plnění se nevztahují na případ opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

8.7 Kupující je povinen seznámit se před započetím užívání zboží s technickými parametry a návodem k použití zboží, který je součástí dokumentace ke zboží nebo je zveřejněn na www.kupsiposed.cz. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou montáží zboží, zásahy do konstrukce anebo jeho neodborným užíváním.

8.8 Kupující oznámí prodávajícímu zjevné vady zjistitelné při přechodu nebezpečí škody na zboží nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.

8.9 Kupující oznámí prodávajícímu skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce zjistit, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy měl povinnost si zboží prohlédnout. Prohlídku je kupující povinen uskutečnit co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, nejpozději do 5 dnů po přechodu nebezpečí škody na zboží.

8.10 Kupující oznámí prodávajícímu právní vady zboží bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

8.11 Kupující v oznámení vady specifikuje vadu zboží tím, že uvede číslo příslušné závazné objednávky a specifikace zboží, a uvede, jak se vada projevuje a jaké právo z vadného plnění upřednostňuje. K oznámení kupující využije formulář „Oznámení vady“, je-li k datu oznámení zpřístupněn na www.kupsiposed.cz, případně si jeho zaslání vyžádá přes obchodního zástupce prodávajícího.

8.12 Kupující uplatní práva z vadného plnění na adrese místa provozovny nebo u jiné osoby uvedené ve smlouvě nebo v navazující dokumentaci jako osoby určené k vyřízení práv z vadného plnění.

8.13 Za účelem přezkoumání vady kupující sjedná s prodávajícím termín prohlídky instalovaného zboží na adrese místa instalace, a to bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Spolu pro kontrolu zboží poskytne doklad o nabytí zboží nebo uhrazenou fakturu a předávací protokol, a záruční list (byl-li vydán). Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající zkontroloval zboží, včetně všech dokladů nezbytných k uplatnění vad.

8.14 Uplatněním práva z vadného plnění není dotčena povinnost kupujícího k uhrazení ceny v plné výši. Do zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn práva z vadného plnění uplatněná kupujícím odmítnout.

8.15 Smluvní strany prohlašují, že vadné plnění je vždy nepodstatným porušením smlouvy, přičemž volbu práva z vadného plnění provádí prodávající.

8.16 Prodávající oznámí kupujícímu výsledek přezkoumání vady a stanovisko k uplatněnému právu z vadného plnění (dále jen „oznámení výsledku přezkoumání“) ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění práva dle čl. 8.13.

8.17 V případě odstranění vady opravou zboží nebo dodáním nového zboží prodávající odevzdá takové zboží ve lhůtě do 90 dnů od oznámení výsledku přezkoumání kupujícímu.

8.18 Kupující poskytne prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost k převzetí zboží dle čl. 8.16. Prodlení kupujícího s převzetím zboží má následky uvedené v čl. 6.3.

8.19 Kupující nemá právo na náhradu nákladů vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

8.20 V případě neoprávněného uplatnění práva z vadného plnění uhradí kupující prodávajícímu k jeho výzvě vynaložené náklady s takovým uplatněním spojené.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Není-li dále stanoveno jinak, lze od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených smlouvou nebo občanským zákoníkem.

9.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení se zaplacením zálohy, ceny nebo její části nebo se splněním jiné povinnosti dle smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

9.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nezajistí podmínky pro instalaci zboží na sjednaném místě, uvedené v příloze smlouvy jako “Protokol o obhlídce místa a přístupu k místu instalace”, i přes potvrzení souhlasu s termínem dopravy a instalace kupujícím. Pokud z instalace prodávajícím neproběhne z důvodu nedodržení podmínek vúči výše uvedenému Protokolu, má prodávající dále nárok na plnou náhradu nákladů vzniklých dopravou zboží do místa instalace a zpět do místa nakládky.

9.4 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží po dobu delší než 90 dnů ode dne stanoveného pro odevzdání zboží dle článku 3.1.

9.5 Odstoupení musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti okamžikem doručení druhé smluvní straně.

9.6 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy na základě případného zvýšení ceny dle bodu č. 4.7 těchto obchodních podmínek.

9.7. Prodávající nabízí kupujícímu zpětný odkup do 2 let od koupě posedu. Tento odkup bude realizován za kupní cenu poníženou o 18% v případě běžného opotřebení (drobné poškrábání nátěru, větší vrypy do 0,5ks/m2 o rozměru do 10cm). Větší poškození bude přezkoumáno a prodávající si vyhrazuje právo zpětný odkup nerealizovat nebo nabídnout větší snížení ceny. Odkup se vztahuje pouze na posed (náklady na instalaci a demontáž, dále dopravu plně nese kupující), součástí odkupu nemohou být ani doplňky a vybavení (matrace, topení, osvětlení, atd.).

10. Úroky z prodlení

10.1 V případě prodlení se zaplacením ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.2 Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy k jeho úhradě kupujícímu.

11. Náhrada škody

11.1 Prodávající odpovídá za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností kupujícímu.

11.2 Smluvní strany rozsah náhrady škody omezují tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky ve výši odpovídající ceně zboží. Ušlý zisk ani škoda spočívající v úhradě sankcí třetí osobě se nenahrazuje.

11.3 Kupující odpovídá za škodu, vzniklou prodávajícímu neplněním podmínek instalace, uvedených v příloze smlouvy jako “Protokol o obhlídce místa a přístupu k místu instalace”. V tomto případě má prodávající nárok na odstoupení od smlouvy s náhradou nákladů vzniklých na přípravu instalace zboží.

12. Ochrana práv duševního vlastnictví

12.1 Kupující se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by byla či mohla být porušena autorská a průmyslová práva prodávajícího, případně designerů aj. autorů pracujících na základě pokynů prodávajícího.

12.2 Kupující se zavazuje zdržet se uvádění na trh jakýchkoliv výrobků a obchodování s jakýmikoliv výrobky, které neoprávněně imitují výrobky prodávajícího a zároveň jsou zaměnitelné s originálními výrobky prodávajícího (dále jen „padělky“). V souvislosti s předchozí větou je tak kupující jakožto odborník v dané oblasti povinen vynaložit veškeré odpovídající úsilí na rozlišení originálních výrobků prodávajícího od padělků.

12.3 Uvede-li kupující na trh padělek nebo obchoduje-li kupující s padělky, je povinen za každý takový jednotlivý případ uhradit ve prospěch jak prodávajícího, tak poškozeného autora smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč pro každého oprávněného.

13. Doručování

13.1 Doručovací adresa, kontaktní osoby a jiné kontaktní údaje o smluvních stranách (např. e-mail, telefonní číslo, přístupové údaje do sekce Partnerský přístup na stránkách www.kupsiposed.cz) jsou uvedeny ve smlouvě.

13.2 Není-li v článku 13.3 nebo ve smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání dle smlouvy musí být učiněna písemně.

13.3. Nestanoví li tento článek nebo smlouva jinak, musí být veškerá oznámení či dokumenty doručeny druhé smluvní straně osobně nebo s využitím provozovatele poštovních služeb Vyrozumění kupujícího o připravenosti zboží, o dopravním prostředku, místě nakládky, doručení faktur nebo skutečnostech podobného charakteru může být učiněno též telefonicky (neplatí pro vlastní doručení faktury), e-mailem nebo uvedením takové informace na www.kupsiposed.cz v sekci “partnerský přístup” po zadání přihlašovacích údajů kupujícího. 

13.4. Má se zato, že zásilka odeslaní s využitím provozovatele poštovních služeb byla doručena třetí pracovní den po odeslání, byla li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Zmaří li vědomě druhá strana doručení, platí že bylo doručeno podle věty první. 

14. Ochrana osobních údajů

14.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje a komunikaci s kupujícím bezpečně zpracovává v CRM RAYNET na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a Zásad ochrany osobních údajů.

14.3 Prodávající je oprávněn pořizovat audiovizuální záznamy při výrobě, instalaci a po dokončení instalace zboží i na pozemku kupujícího. Pořízené záznamy je prodávající oprávněn využívat pro evidenci zakázky a k marketingovým účelům. Kupující s tímto využitím souhlasí. V případě, že kupující s pořizováním audiovizuálních záznamů nesouhlasí, musí o tom informovat prodávajícího do uzavření smlouvy.

15. Salvátorská klauzule

15.1 V případě, že by některé ustanovení smlouvy bylo shledáno neplatným či neúčinným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá ustanovení a účelu ustanovení původního. Žádná ze smluvních stran nebude přijetí nových ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či plnění v její prospěch.

16. Ostatní ujednání

16.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem. 

16.2 Smlouva může být měněna nebo zrušena dohodou smluvních stran pouze v písemné formě. 

16.3 Všechny spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány soudem příslušným podle místa sídla prodávajícího.

16.4 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe. 

16.5 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace poskytnuté při jednání o smlouvě, jakož i smlouva samotná, jsou důvěrné. Smluvní strany jsou povinny dbát, aby důvěrní informace nebyly zneužity nebo prozrazeny bez zákonného důvodu. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy smluvní strana takové informace zpřístupní za účelem plnění podle  smlouvy. 

Platné a účinné od: 25. 5. 2023

Podpis jednatele

Jiří Veselka